Friday, 2 December 2011

Matematik dalam pendidikan

Kurikulum Matematik membekalkan pendidikan matematik yang umum, menyeronokkan dan mencabar bagi semua pelajar, yang memberi fokus kepada keseimbangan antara kefahaman konsep dengan penguasaan kemahiran, penggunaan matematik dalam situasi sebenar, kemahiran menyelesaikan masalah serta cara berfikir secara logik, kritis dan bersistem. Turut diberi perhatian ialah penerapan nilai murni untuk melahirkan warga negara yang dinamik dan amanah ( KPM,1990; Nik Azis, 992 ). Selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara, Matematik KBSM telah dirancang untuk memberikan pelajar suatu pengalaman yang mengandungi:
  • kesepaduan antara ilmu, kemahiran, nilai dan bahasa;
  • kesepaduan antara tajuk-tajuk matematik yang dipelajari;
  • kesepaduan antara matematik dengan mata pelajaran lain dan;
  • kesepaduan antara matematik yang dipelajari dengan pengalaman di luar bilik darjah.
Sehubungan dengan itu beberapa aspek tertentu diberikan tumpuan khas dalam sukatan pelajaran Matematik. Aspek-aspek itu adalah:
  • keseimbangan antara kefahaman terhadap konsep dan penguasaan kemahiran;
  • penggunaan matematik dalam situasi sebenar;
  • kemahiran penyelesaian masalah;
  • penerapan unsur-unsur sejarah matematik dan
  • pemupukan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kerohanian.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...